EL NOSTRE TROFEU: "EL CORN"


Els corns han estat sempre lligats a llegendes mitològiques i populars; amb el vèrtex truncat, han estat utilitzats pels pescadors, mariners i pagesos com a mitjà de comunicació (brular el corn), per això a molts de llocs l’anomenen botzina. Sol aparèixer a les endevinetes com ara “Què és una cosa que quan és viu no sap cridar i quan és mort crida molt fort?” o bé “Què és una cosa que per fer-la parlar se li ha de bufar es cul?”

Són els cargols més grans del Mediterrani i viuen a uns 50 mts de fondaria.

The horns have always been linked to mythological and popular legends; with the truncated vertex, have been used by fishermen, sailors and peasants as a means of communication (brular el corn), so many places call it horn. Usually it appears to guessers like "What is something that when he is alive can not scream and when he is dead he is calling very loud?" Or "What is something to make him talk he has to blow himself up?" They are the largest snails in the Mediterranean and live about 50 meters deep.